Erfgoedraad

Gemeentelijke erfgoedraad

De gemeente Bierbeek heeft een hart voor erfgoed. Ze is trots op haar landelijk karakter en de al dan niet beschermde erfgoedelementen zoals de vierkantshoeven, kerken en kapellen, parken en dorpsgezichten.

De gemeentelijke erfgoedraad adviseert uit eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur in zaken die raken aan ons erfgoed. Erfgoed omvat onroerende goederen zoals gebouwen of archeologische sites, maar ook roerend erfgoed (voorwerpen, archieven,…) en immaterieel erfgoed (volksverhalen, dorpsfiguren, dialecten, …). Dat erfgoed is vaak duidelijk aanwezig, het valt op. In andere gevallen bevindt het zich haast ongemerkt op de achtergrond. Maar één ding is zeker: het draagt bij tot de kwaliteit van onze straat, van onze buurt, van ons dorp.

De GER wil zoveel mogelijk inwoners attent maken op en warm maken voor de hedendaagse rol die erfgoed nu al in onze omgeving heeft en in de toekomst kan opnemen.

Documenten GER:
- samenstelling GER (pdf)
- statuten GER (pdf)
- toelichting werking GER (pdf)
- memorandum GER n.a.v. verkiezingen 2012 (pdf)

Meer informatie bij cultuurbeleidscoördinator Dieter Vranckx – tel: 016 26 97 49 - cbc@deborre.be.

Bierbeek werkt samen met enkele organisaties teneinde het erfgoed te ontsluiten:

De intergemeentelijke archeologische dienst

In 2011 engageerde de gemeente zich om verantwoord om te gaan met het archeologische erfgoed. Bierbeek stapte in de Intergemeentelijke Archeologische Dienst PORTIVA (plaatselijk overleg regio Tienen, interlokale vereniging voor archeologie). Dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid en het werkingskrediet van de deelnemende gemeenten (Glabbeek, Linter, Tienen, Hoegaarden en Bierbeek) kan de intergemeentelijke archeoloog de roots van onze inwoners blootleggen. Zo kan de Bierbekenaar zijn eigen verleden beter leren kennen en waarderen.
Meer info bij archeoloog Tom Debruyne - Grote Markt 3-6 - 3300 Tienen - tel: 0498 92 57 20 - tom.debruyne.portiva@gmail.com

Erfgoedregio Hageland


De Vlaamse Gemeenschap wil lokale steden en gemeenten stimuleren om te werken rond cultureel erfgoed: de bewaring ervan, de ontsluiting en de ontwikkeling van lokaal erfgoedbeleid. Bierbeek was samen met een aantal andere Hagelandse gemeenten vragende partij om een convenant aan te gaan met de Vlaamse overheid. In 2011 werkte men samen met vrijwilligers en verenigingen een beleidsplan uit.

Dit beleidsplan werd ingedien bij de Vlaamse overheid, afdeling Kunsten en Erfgoed maar kreeg, spijtig genoeg, een negatief advies. Echter wel zonder fundamentele bezwaren.

Vooral uit financiële overwegingen lieten een aantal gemeenten weten dat ze niet meer participeren aan de erfgoedregio. De gemeenten die nog wel meedoen, waaronder de gemeente Bierbeek, geloven er nog ontzettend hard in. Ze zijn er vast van overtuigd dat het beleidsplan dat ze in 2014 zullen indienen, wel zal worden aanvaard. Zo kan er dan een aanvang worden genomen met de erfgoedconvenant. Voor de verschillende deelnemende gemeentes samen zzal dan een erfgoedcel worden opgericht. Deze neemt dan het cultureel erfgoed van het Hageland ter harte en zet samen met de gemeenten, projecten  op.

Erfgoedplus

De website www.erfgoedplus.be is een (zoek)website voor cultureel erfgoed in Limburg en Vlaams-Brabant. De provinciebesturen en de stad Leuven werken hiervoor samen met allerlei erfgoedorganisaties, musea, kerkfabrieken, heemkundige kringen, bewaarbibliotheken,... Als het erfgoed dat op www.erfgoedplus.be terecht komt, wordt op een gelijkaardige, gestandaardiseerde manier beschreven en met elkaar gelinkt. De website is dus een heus knooppunt van erfgoedobjecten en hun gegevens. De ingevoerde erfgoedobjecten worden visueel in kaart gebracht.
Ook organisaties die zelf geen digitale inventaris hebben, kunnen hun erfgoedobjecten beschrijven en rechtstreeks invoeren in de databank. Daarvoor moet je je eerst aanmelden op http://www.erfgoedplus.be .

Miradal: ontsluiting erfgoed van Heverleebos en Meerdalwoud

Samen met het Agentschap Natuur en Bos, de vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, de gemeente Oud-Heverlee, Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee en Portiva maakt de gemeente Bierbeek deel uit van een projectgroep om het erfgoed van Heverleebos en Meerdaalwoud te ontsluiten. De gemeente geeft hieraan ook de nodige financiële steun. 

Het opzet van deze projectvereniging is om het erfgoed van Heverleebos en Meerdaalwoud te ontsluiten voor het grote publiek aan de hand van brochures, wegwijzers, wandelingen en infoborden;

Concreet zal de ontsluiting bestaan uit:
-  het maken van een selectie van de meest aangewezen erfgoedelementen,
-  de organisatie van een eerste wandeling rond Miradal ,
-  de samenstelling van een brochure over het erfgoed in Meerdaalwoud en
   Heverleebos,
-  het ter plaatse aanduiden van de aanwezige erfgoedsites,
-  de creatie van een of meerdere wandelroutes,
-  het opnemen en op mekaar afstemmen van toeristische informatie bij de provincie,
   de gemeenten, het ANB…
-  het opwaarderen en onderhouden van de sites op een wetenschappelijk
   verantwoorde manier,
-  de bescherming van erfgoed onder bos en natuur
-  het onderzoek naar de integratie van multimediale middelen.

Tom Debruyne van Portiva volgt dit project mee op voor de gemeente Bierbeek.

delen print naar pdf afdrukken